ทดสอบไฟปลูกต้นไม้

ทดสอบไฟปลูกต้นไม้ Masaki HP4F-AL

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักสลัดฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) ภายใต้การปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้แสงเทียมสีขาวยี่ห้อ MASAKI HP4F-AL โดยมีชั่วโมงการรับแสงที่แตกต่างกัน

ปัจจัยการทดลอง

1. แสงจาก หลอดไฟปลูกต้นไม้ MASAKI หลอดละ 48w ชั้นละ 2 หลอด (14,000 Lux)

 • ชั้นที่ 1 ให้แสง 15 ชั่วโมง/วัน
 • ชั้นที่ 2 ให้แสง 14 ชั่วโมง/วัน
 • ชั้นที่ 3 ให้แสง 13 ชั่วโมง/วัน
 • ชั้นที่ 4 ให้แสง 12 ชั่วโมง/วัน

2. พันธุ์ผักสลัดฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg)
3. สารละลายธาตุอาหาร EC = 1.5 pH = 6
4. อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน
5. ตำแหน่งการวาง หลอดไฟปลูกต้นไม้
6.ตำแหน่งการปลูก

LED grow light space between each other
Space of Frillice between each other

วิธีการทดลอง

 1. เพาะกล้าผักสลัดฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) ในฟองน้ำ ให้น้ำเปล่า 7 วัน
 2. กล้าอายุ 8 วัน ย้ายลงชั้นปลูก ให้ปุ๋ย A,B สูตร MASAKI-1 ค่า EC = 0.8 pH = 6
 3. กล้าอายุ 21 วัน ย้ายลงชั้นปลูก ให้ปุ๋ย A,B สูตร MASAKI-1 ค่า EC = 1.5 pH = 6
 4. อายุครบ 45 วัน ทำการเก็บเกี่ยว

ระยะเวลาการทดลอง ทำการทดลองระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ถึง 11 กันยายน 2561

การบันทึกข้อมูล

1. การเจริญเติบโต

 • ความกว้าง (เซนติเมตร)
 • ความสูง (เซนติเมตร)

2. น้ำหนักสด ต้น+ราก (กรัม)

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของผักสลัด ฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) อายุ 45 วัน ภายใต้การปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้แสงเทียมจาก หลอดไฟปลูกต้นไม้ MASAKI ที่มีชั่วโมงการให้แสงต่างกัน 4 ชั้น

หลอดไฟปลูกต้นไม้
4 Levels of Frillice

รูปจากชั้นที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย 132.71 กรัม

First level of Frillice from bottom

รูปจากชั้นที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ย 118.71 กรัม

Second level of Frillice from bottom

รูปจากชั้นที่ 3 น้ำหนักเฉลี่ย 106.94 กรัม

Third level of Frillice from bottom

รูปจากชั้นที่ 4 น้ำหนักเฉลี่ย 87.47 กรัม

Fourth level of Frillice from bottom

ตารางค่าเฉลี่ยข้อมูล

ชั้นที่ความกว้างความสูงน้ำหนัก
136.3220.79132.71
235.2620.79118.71
334.1120.63106.94
434.7418.7987.47

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักสลัดฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) ภายใต้การปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้แสงเทียม หรือ หลอดไฟปลูกต้นไม้ สีขาวยี่ห้อ MASAKI HP4F-A

โดยมีชั่วโมงการรับแสงที่แตกต่างกัน เมื่ออายุครบ 45 วันทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่า ผักสลัดฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก ที่ได้รับแสง

 • 15 ชั่วโมงต่อวัน มีขนาดและนำหนักเฉลี่ยดีที่สุด 132.71 กรัม และน้ำหนักสูงสดที่ 165 กรัม
 • 14 ชั่วโมงต่อวัน มีขนาดและนำหนักเฉลี่ยดีที่สุด 118.71 กรัม และน้ำหนักสูงสดที่ 154 กรัม
 • 13 ชั่วโมงต่อวัน มีขนาดและนำหนักเฉลี่ยดีที่สุด 106.94 กรัม และน้ำหนักสูงสดที่ 155 กรัม
 • 12 ชั่วโมงต่อวัน มีขนาดและนำหนักเฉลี่ยดีที่สุด 87.47 กรัม และน้ำหนักสูงสดที่ 106 กรัม

จะเห็นได้ว่าจากชั่วโมงการรับแสง 12 เพิ่มเป็น 13 ชั่วโมงต่อวัน ให้ผลผลิตทางด้านน้ำหนักที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 87.47 ขึ้นไป 106.94 และ การรับแสง 15 ชั่วโมงต่อวัน ให้ผลผลิตดีที่สุด 132.71 กรัม โดยที่ไม่มีอาการทริปเบิร์น

ผลทางด้านการจัดวางตำแหน่ง

ผลทางด้านการจัดวางตำแหน่ง

 1. แถว C จะมีขนาดรูปทรงที่เล็กที่สุด เนื่องจากกาถูกเบียดจากแถว F และ B
 2. แถว F และ B จะมีขนาดรูปทรงที่ใกล้เคียงกัน
 3. แถว B จะมีน้ำหนักที่ดีที่สุด เนื่องจากอยู่ด้านหลังทำให้ได้รับแสงสะท้อนของไฟปลูกต้นไม้จากกำแพงกลับเข้ามา

ข้อเสนอแนะ

จากผลการทดลองด้านเวลาการให้แสง ยิ่งให้แสงมากพืชยิ่งเจริญเติบโตได้ดี จึงควรให้แสงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยไม่เกิดอาการทริปเบิร์น ด้วยการลดความเข้มข้นปุ๋ยลง ปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ย และปรับเปลี่ยนจังหวะการให้ไฟ

จากผลทดลองทางด้านการจัดวางตำแหน่ง แถว B ที่ได้รับแสงสะท้อนทำให้มีผลผลิตที่ดีกว่า จึงสมควรมีแผ่นสะท้านแสงให้รอบด้านเพื่อใช้พลังงานจากหลอดไฟปลูกต้นไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรมีช่องว่างระหว่างต้นเพิ่มขึ้น เพื่อรูปทรงที่สวยขึ้น